REGULAMIN

Sklep internetowy TANIOSZEK, działający pod adresem http://tanioszek.pl, prowadzony jest przez: Misz Masz Ewelina Kuczak., z siedzibą we Wrocławiu, 53-681 pl. Strzegomski 1/podziemie NIP 899-270-33-28

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa warunki i zakres sprzedaży towarów przemysłowych w ramach sklepu internetowego, który znajduje się pod adresem http://tanioszek.pl
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub telefonu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy podmiotem składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym, a sklepem Tanioszek, zwanym dalej Sprzedającym.
 3. Kupującym może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.
 4. Kupujący najpóźniej w chwili złożenia zamówienia jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem i do jego zaakceptowania.

 

II. PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową sklepu przez 24 h, 7 dni w tygodniu lub telefonicznie w czasie otwarcia biura sklepu przy ul. Tęczowej 25 Ip. od poniedziałku do piątku 9:00-17:00 oraz w soboty w godzinach 9:00-15:00
 2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów ze sklepem. Po złożeniu zamówienia Klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie dotarło do sklepu.
 3. W zamówieniu Klient dokonuje:
  - wyboru zamawianych towarów
  - oznaczenia sposobu dostawy oraz adresu dostawy
  - wyboru sposobu płatności
  - wpisaniu w uwagach zamówienia informacji dotyczących wyboru koloru/modelu/wyglądu wszystkich zamówionych towarów o ile towar takowy wybór posiada, w przeciwnym wypadku kolory/modele/wyglądy zostaną wysłane losowo
 4. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie sklepu.
 5. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży: paragon. Na wyraźne żądanie Klienta wystawiona zostanie faktura VAT.
 6. Minimalne zamówienie w sklepie wynosi 1 zł brutto. Zamówienia poniżej tej wartości nie będą realizowane.

 

 1. MODYFIKACJE ZAMÓWIENIA
 1. Klient może dokonywać zmian w zamówieniu aż do momentu nadania przez sklep przesyłki z produktami zamówionymi przez Klienta. Zmiany mogą dotyczyć rezygnacji z całości bądź z części produktów składających się na zamówieniu, zmiany w adresie dostawy lub zmiany danych na fakturze. W przypadku rezygnacji z zamówienia (zarówno w całości jak i w części), jeżeli zapłata została dokonana z góry, zwrot ceny sprzedaży (odpowiedniej części ceny sprzedaży) nastąpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania rezygnacji Klienta przez sklep.
 2. Zmian w zamówieniu można dokonywać mailowo lub telefonicznie. Dane kontaktowe dostępne są w menu "kontakt"

 

IV. CENY

 1. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej sklepu podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 2. Sklep stosuje rabaty ilościowe dla wybranych towarów. Ceny po rabatach ilościowych oraz zakres ilościowy, wyświetlane są pod ceną po przejściu do opisu produktu.
 3. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie sklepu, wprowadzania i usuwania towarów do oferty sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 4. Koszty dostawy naliczane są automatycznie podczas składania zamówienia względem wagi zamówienia. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób. Aktualna tabela zawierająca informacje o kosztach dostawy dostępna jest na stronie sklepu Tanioszek.pl w menu "wysyłka".

 

IV. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienie jest realizowane w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedającego w przypadku wyboru sposobu płatności przy odbiorze lub od dnia zaksięgowania płatności na koncie Sprzedawcy w przypadku wyboru płatności z góry.
 2. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firm kurierskich, oraz Poczty Polskiej, jak i Paczkomatów InPostu.
 3. Odbiór osobisty zamówienia może nastąpić po wcześniejszym uzgodnieniu we Wrocławiu, ul. Tęczowa 25 Ip.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta lub błędem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.
 5. Przesyłki są dostarczane na całym terytorium Polski, pozostałe wysyłki są uzgadniane indywidualnie po złożeniu zamówienia.

 

IV. SPOSOBY PŁATNOŚCI

 1. Przelew na konto bankowe (przedpłata)
 2. Pobranie - płatność kurierowi podczas dostarczenia przesyłki
 3. Przy odbiorze osobistym płatność gotówką
 4. Poprzez płatności elektroniczne DOTPAY
 5. Rozliczenia transakcji e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem tpay.com

 

V. REKLAMACJE

 1. Podstawą do reklamacji jest dokument zakupu towaru.
 2. Reklamację należy zgłosić mailowo, lub listownie. Towar uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to niemożliwe, sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu lub zaoferuje inny towar.
 3. Reklamacja powinna określać przyczynę jej złożenia oraz zakres działań, których wykonania Użytkownik oczekuje od sklepu.
 4. Warunkiem uwzględnienia przez Sprzedawcę  reklamacji jest:
     a) posiadanie przez produkt wady fizycznej lub prawnej, a w przypadku, jeżeli kupującym jest konsument – niezgodność towaru z umową.
     b) dostarczenie towaru reklamowanego do Działu Reklamacji na adres:  Sklep Misz Masz pl. Strzegomski 1 53-681 Wrocław wraz z dokumentem reklamacji i dowodem zakupu.
 5. Sklepnie przyjmuje przesyłek wysłanych za pobraniem.
 6. Sklepw ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji Klienta i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTÓW

 1. Prawo do odstąpienia od umowy i zwrotu towarów zakupionych w sklepie Tanioszek.pl przysługuje Użytkownikowi posiadającemu status konsumenta w rozumieniu art. 22 kodeksu cywilnego,  w terminie 14 dni od daty odebrania przez niego przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. W przypadku pozostałych Użytkowników, nie posiadających statusu konsumenta, zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy kodeksu cywilnego.
 3. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy przez Użytkownika zobowiązany jest on na własny koszt do zwrotu otrzymanego towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie towaru przed jego upływem. Zwrot pieniędzy wpłaconych  przez kupującego nastąpi przekazem pocztowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny, w terminie 14 dni od dnia  nadejścia zwróconego przez kupującego produktu. Zwrotowi na rzecz Użytkownika nie podlegają opłaty należne za dostarczenie zamówionych towarów. Towar należy odesłać na adres  Tanioszek.pl 53-601 Wrocław, Tęczowa 25 Ip.
 4. Zwrot gotówki nastąpi po pozytywnej weryfikacji stanu odesłanego towaru przekazem pocztowym, chyba że Strony ustalą inny sposób zwrotu ceny.
 5. Uprawnienie do odstąpienia od Umowy nie wyłącza uprawnień Użytkownika wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy za wady towaru oraz gwarancji producenta.


VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Kupujący zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
 2. Dane osobowe umieszczone w bazie danych sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb i nie są udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883).
 3. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych, ich korekty oraz żądania usunięcia ich z bazy danych sklepu.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Towary przedstawione w ofercie Sklepu mogą różnić się od produktów rzeczywistych. Fotografie, proporcje, kolory są wynikiem elektronicznego przetwarzania obrazu. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Kupującego, np. różna kolorystyka lub proporcje nie mogą być podstawą do reklamacji zamówionego towaru.
 2. Zawartość Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego art. 543.
 3. Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu bez podania przyczyn i wcześniejszego uprzedzenia. Zmiany te zostaną w trybie natychmiastowym opublikowane na stronie internetowej Sklepu.
 4. W sprawach nieuregulowanych powyższym Regulaminem oraz w przypadku braku porozumienia stron umowy obowiązywać będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Ewentualne sprawy sporne rozstrzygnie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedającego.
 6. Każdy użytkownik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem przed dokonaniem zamówienia.
 7. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.